วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต

ศรีศรีวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศรีสุขสวัสดิ์ นมัสการพระชินสีห์

ยอกรอัญชุลีขึ้นเหนือเกล้า ประณตนิ้วดุษฎี 

ข้าขอไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า

จงมาปกเกศี ทุกค่ำเช้าเพรางาย ฯ


อนึ่งข้าจะไหว้พระอิศวรอนึ่งข้าจะไหว้พระอิศวรและพระนารายณ์ และพระนารายณ์และพระนารายณและพระนารและพระนารายณ์และพระนารายณและพระนาระนารายณ์และพระนารายณ์และพระนารายณ์ ไหว้เทพทั้งหลาย ขอจงให้เมตตา

ข้าขอไหว้คุณบิดาและมารดา ข้าขอไหว้คุณครูบาและอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา


ขอคุณครูจงรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกวันนี้เถิด ฯ


นโม อันว่านมัสการ

ข้าขอกราบกรานเทพไททั้งสามพระองค์


คือพระวิศนุกรรม์อันเรืองฤทธิ์

ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทสรร


ทั้งเครื่องเล่นสารพันในใต้หล้า

อีกทั้งเทวดาพระปัญจศีขร


ทานพระกรท่านถือพิณดีดดังเสนาะสนั่น

อีกทั้งพระประคนธรรพพระครูเฒ่า


พระครูทั้งนั้นเล่าสืบกันมาถึงทุกวันนี้

ข้าขออัญเชิญมารับเครื่องสักการบูชากระยาบวช


ในสถานที่นี้ ข้าอัญเชิญพระฤาษีทั้งเจ็ดตน

จงมาช่วยอวยพรชัยมงคลให้กับข้าทั้งผองนี้ ฯ


(คำไหว้ครูของเก่า)